Király Árpád – Kovács László

In memoriam Aniani Jedlik
Képző- és iparművészeti alkotások Jedlik Ányosról

A képek teljes méretben való megtekintéséhez nyissa meg a cikket külön lapon >>>

„Az államférfi, ki egy nemzet sorsát viszontagságok között jóra vezérli, a költő, ki dalával majd vigasztalja, majd önfeláldozó tettekre lelkesíti, a történetíró, ki neki múltjáról beszél és az alkotó művész, ki dicsőségének szobrot emel, mind-mind közelebb állnak a nemzet szívéhez és inkább számíthatnak elismerésére, mint a tudós, ki reá közvetlenül nem hat, kinek hazafiságát különös tettekben kimutatni legtöbbnyire még alkalma sincs, és aki, ha búvárkodása közben gyöngyöt talál, még azzal is nem kizárólag csak az Ő, hanem az egész világnak szellemi kincsét gazdagítja.”

Eötvös Loránd ezzel a gondolattal kezdte Jedlik Ányos méltatását a Magyar Tudományos Akadémián. Az emlékbeszéd elhangzását követően sok minden történt a magyar tudósok meg- és elismertetése terén. Hogy elegendő-e, ez személyes megítélés dolga.

E cikk szerzői a természettudomány és technika művelői, ezért érthető elfogultságra hivatkozva nem foglalnak állást. Azt azonban, ami Jedlik Ányos halála után történt, igyekeztek felkutatni és itt bemutatni. Mindenképpen elismerésre, sőt tiszteletre méltó az, hogy Jedlik Ányos hazai megismertetése terén a tudomány- és technika történészei mellett a képző- és iparművészek is jelentős részt vállaltak, ezt az itt következők bizonyítják. Hozzájuk csatlakoztak azok a közéleti tisztségviselők, akik az intézmények, utcák, terek névadásával járultak hozzá a természettudomány művelőinek, köztük könyvünk főszereplőjének, Jedlik Ányosnak a tiszteletéhez.

Tanulmányunk felépítése:

Először foglalkozunk a képző- és iparművészeti alkotások ismertetésével, majd azon intézmények, utcák, terek felsorolásával, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik. A felsorolás csak azokkal a Jedlik emlékekkel foglalkozik, amelyek felállításuk, létrehozásuk idején Magyarországon voltak, ill. vannak.
E cikk keretében, sőt itt első helyen kell megemlékeznünk a két világháború közötti Magyar Királyság legfelső állami vezetőinek arról a törekvéséről, hogy a nemzet emlékezetében tartsa nagy fiait, köztük a természettudósokat is.

A Budapesti Közlöny 1930. október 25-i 245. száma ismerteti Horthy Miklós államfőnek gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írott levelét, amelynek első és utolsó bekezdését igencsak kötelességünk szó szerint idézni:

„Kedves Gróf Klebelsberg! Gróf Széchenyi István már kilencven évvel ezelőtt felvetette az eszmét, hogy a nemzet elköltözött nagy fiait részesítse országos tisztességben. E gondolat megvalósítására most nyílt méltó alkalom, mikor a szegedi Fogadalmi templom terét boltívekkel öveztük, melyek alatt szellemi életünk elhunyt nagyjainak emléke méltó elhelyezést nyerhet. A boltíves folyosókat tehát Nemzeti Emlékcsarnoknak nyilvánítom és az Emlékcsarnok alapítása kapcsán száz nagy magyar embernek állítunk emléket…

Vajha ezek az intézkedések is hozzájárulnának ahhoz, hogy az előző nemzedékektől örökölt művelődési javainkat nemzeti balsorsunk ellenére is gyarapítva származtathassuk át utódainkra.

Kelt Budapesten, 1930. évi október 11. napján.
Horthy s.k. Gróf Klebelsberg Kunó s.k.”

A Budapesti Közlöny idézett számában a „magas kézirat” első bekezdéséhez melléklet tartozik, amely a halálozási év sorrendjében tartalmazza azt a száz nevet, amelynek a nemzet emléket kívánt állítani. A névsor elején III. Béla király névtelen jegyzője, krónikás (1203 táján), végén Prohászka Ottokár egyházi szónok, író (1858–1927) áll.

A névsor 72. helyén Jedlik Ányos fizikus (1800–1895), 90. helyén pedig báró Eötvös Loránd fizikus (1848–1919) neve áll.

 

A Jedlik Ányost ábrázoló képzőművészeti alkotások

  Szeged
1) A Fogadalmi templom előtti boltíves oszlopcsarnokban Jedlik Ányos – Eötvös Loránd báró dombormű-páros.
Anyaga: márvány
Alkotta: Körmendi-Frim Jenő (Bp., 1886. – Washington, 1959.)
Avatták 1930-ban
  Budapest
2) Városligeti körút 11. (Közlekedési Múzeum szoborparkja)
Méretaránya: 5/4
Anyaga: mészkő
Alkotta: P. Szabó Edit
3) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának (Pázmány Péter sétány 1/a) központi épülete nagy aulájában lévő mellszobor.
Mérete: 59×59×30 cm
Anyaga: bronz
Alkotta: ifj. Szabó István
Ebben az aulában még a Tudományegyetem további 11 egykori professzorának a mellszobra is elhelyezésre került. Ezek: Békésy György fizikus, kémikus, Nobel-díjas, Winkler Lajos analitikai kémikus, Kövesligethy Radó geofizikus, Detre László csillagász, Tangl Károly fizikus, Száva-Kováts József meteorológus, Lengyel Béla kémikus, Ortvay Rudolf fizikus, Than Károly kémikus, Buchböck Gusztáv kémikus és Hevesy György kémikus, fizikus, Nobel-díjas
4) A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium (XXI., Táncsics Mihály u. 92.) földszinti aulájában lévő mellszobor.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: patinázott gipsz
Alkotta: Szilágyi Nagy István
5) Mellszobor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének könyvtárában.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: gipsz
6) Jedlik Ányos mellszobra jelenleg a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban (VII., Kazinczy u. 21.) található.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: bronz
Alkotta: Bondor István szobrászművész
7) Az Irgalmas Rend (Ordo Hospitalarius S. Johannis de Deo) budapesti kórházában (II., Frankel Leo u. 17–19.) a lépcsőházban található Jedlik Ányos mellszobra.
Méretaránya 4/4
Anyaga: bronz
  Győr

 

8) Jedlik Ányos – Czuczor Gergely szoborpáros (Széchenyi tér, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium előtt). Ünnepélyes avatása két bencés akadémikus születésének 200. évfordulója alkalmából 2000 szeptemberében volt, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola több száz tanulójának részvételével.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: bronz
Alkotta: Rieger Tibor

a támogatók névsora

9) Mellszobor a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola lépcsőházában (Szent István u. 7.)
Mérete: 70×70 cm
Anyaga: bronz
Alkotta: Alexovits László
  Hannover
10) Az EXPO 2000 magyar pavilonjában volt Jedlik Ányos mellszobra. A szobor Eötvös Loránd, Bolyai János, Szent-Györgyi Albert, Neumann János és Bay Zoltán szobrával együtt hirdette 3 millió látogató számára, a kiállítás tartama alatt a magyarok alkotó képességét.
A Gazdasági Minisztérium a szobrot az érsekújvári Elektrotechnikai Ipari Középiskolának ajándékozta, abból az alkalomból, hogy kormányzati engedéllyel felvette Jedlik Ányos nevét (Stephanus Anianus Jedlik).
Méretaránya: 4/4
Anyaga: nemesített gipsz
Alkotta: Jandó Zoltán
  Szarvas
  11) Erzsébet kert. Jedlik Ányos mellszobra.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: mészkő
Alkotta: Zsákodi Csiszér János
  Magántulajdonban
  12) Magántulajdonban (Veszprémi György örökösei) van Jedlik Ányos portrészobra.
Mérete: 3×5 cm
Anyaga: homokkő
Alkotta: Zászlós István

Jedlik Ányos-díj

Az utókor Jedlik Ányos-díjakat alapított, amelyeket az alapítók olyan személyek kitüntetésére szántak, akik a természettudomány, a műszaki tudomány terén erre érdemesültek. A díjakról és az azokban részesültekről e könyv más fejezetei szólnak. Itt képzőművészeti alkotásként említjük meg ezeket.

 

13) Magyar Szabadalmi Hivatal Jedlik Ányos díja
Formája: kerek
Mérete: 89 mm
Anyaga: bronz
Alkotta: Asszonyi Tamás
14) A Magyar Villamos Művek Tröszt Jedlik Ányos-díja
Formája: négyszögletes
Mérete: 125×105 mm
Anyaga: bronz
N. E. alkotása
15) A Szikvízgyártók Országos Ipartestülete által alapított Jedlik Ányos-díj.
Alakja: kerek
Mérete 90 mm
Alkotta: Pálffy Katalin
   
  Domborműves emléktáblák, érmék útján is megörökítették Jedlik Ányos emlékét.
16) Pécsett, a Nagy Lajos Cisztercita Gimnázium (Széchenyi tér 11.) főbejáratának kapualjában márványtábla van, amelyen bronz anyagú dombormű ábrázolja Jedlik Ányost. Formája: kerek
Alkotta: Török János
17) Győrben, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában márványtábla emlékezik meg arról, hogy az intézet jogelőde, a Magyar Királyi Állami Jedlik Ányos Gépipari Középiskola és a Magyar Királyi Állami Textilipari Szakiskola 1941 óta viseli Jedlik Ányos nevét. A márványtáblán bronz anyagú dombormű ábrázolja a névadót.
Alakja: kerek
Mérete: 130 mm
Alkotta: Várady Lajos
  18) A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium megbízásából készült, fára ragasztott bronz dombormű. Alakja kerek (ennek átmérője: 11 cm) vagy ovális (ennek mérete: 13×9,5 cm). Rajtuk Jedlik Ányos aláírása van, domborított betűkkel. Készült kb. 35 példányban. Kapták az erre érdemesült oktatók és diákok..
Alkotta: Pálffy Katalin
  19) Jedlik Ányos születésének 200. évfordulója kapcsán Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata emlékérmet adott a bicentenárium előkészítésében rendezésébe érdemeket szerzett személyeknek.
Alakja: kerek
Mérete:  : 4,3×3 mm
Anyaga: ezüst
Alkotta: Lebó Ferenc
  20) Faanyagú dombormű Jedlik Ányos arcképével.
Formája: négyszögletes
Alkotta: B. Kopp Judit
  21) Rézkarc Jedlik Ányos Istvánról
Kiállítás helye: Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztálya.
Mérete: 27 × 21,5 cm
Ltsz.: G. 92.10
Alkotta: Varga Nándor Lajos
22) Rézmetszet Jedlik Ányosról
Az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtárában
Mérete: 56×39 cm
Alkotta: Tanay Béla
   
  Emléktáblák
  Jedlik Ányos nevét feltüntető emléktáblák között az első helyen
  23) Pozsonyban a Káptalan u. (Kapitulská ulica) 26. az. alatti egykori jezsuita kollégiumot említjük meg, amelyben az egykori Királyi Akadémia működött. Itt márványtábla hirdeti a nevezetes tanárok, köztük Jedlik Ányos nevét. Sem a kapualj, ahol a tábla van, sem maga a tábla nincs jó állapotban.
  24) Budapesten a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székházában (Budapest I., Fő u. 68.), a bejárat jobb oldalán lévő márványtáblán nagyjaink között szerepel Jedlik Ányos neve is.
25) Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium falán emléktábla hirdeti, hogy ebben az épületben tanított pályafutása kezdetén Jedlik Ányos és Czuczor Gergely.

   
  Festmények, muráliák, pannók
A festmények, muráliák, pannók csoportjába tartozó képzőművészeti alkotások közül
26) első helyen a legismertebb Jedlik képet mutatjuk be. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Jedlik Ányos Állandó kiállítás termében van. A képen Jedlik Ányos az Osztrák Császári Vaskorona rend III. oszt. kitüntetést viseli. Feltehetően ez utólag került a műalkotásra.
Műfaja: olajfestmény
Mérete: 67×55 cm
Készítője (készítői) ismeretlenek
27) A Magyar Villamos Művek Rt. Tanácstermében van Nagy István „Férfiportré” című, Jedlik Ányost ábrázoló olajfestménye. Az MVM – a Jedlik Ányos Társaság kérelmére művészeti aukción vásárolta.
Mérete: 43×35 cm
28) A győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola igazgatói irodájában van a Jedlik Ányosról készült olajfestmény (vászon).
Mérete: 100×75 cm
Várady Lajos (az intézet tanárának) festménye
  29) Ugyancsak az iskola tulajdonában van egy Jedlik Ányost ábrázoló ceruzarajz (papíron). Mérete: 52×42 cm
Alkotta: Várady Lajos
30) A Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky Termét ékesíti az a pannó (secco), amely Zipernowsky, Maxwell és Faraday társaságában Jedlik Ányost ábrázolja.
Az egész pannó mérete: 710×173 cm
Alkotta: Mészáros László
31) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ún. Harmónia termében freskó ábrázolja Jedlik Ányost a következő világhírű tudósok társaságában: Démokritosz, Arisztotelész, Püthagorasz, Ptolemaiosz, G. Brunó, Kopernikusz, Tycho de Brahe, Kepler, Galilei, Pázmány Péter, Newton, Bolyai János, Bolyai Farkas, Eötvös Loránd, Max v. Laue, Wheatstone, M. Curie, Schrödiger, Heisenberg és Bohr.
A falkép Rátkay Endre. Annales I–II–III. c. alkotása.
32) Jedlik Ányost és életművét bemutató színes tervrajz. Készült a Jedlik Ányos Társaság megbízásából.
Tervezett mérete: 400×200 cm
Tervezett anyaga: tűzzománc (rekeszzománc)
Alkotója: H. Barakonyi Klára
   
  Utcák, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik
  1.1 Budapest, XVIII. kerület
1.2 Győr (emléktáblával)
1.3 Kaposvár
1.4 Komárom
1.5 Miskolc
1.6 Paks
1.7 Pécs (emléktáblával)
1.8 Siófok
1.9 Százhalombatta
1.10 Székesfehérvár
   
  Emléktáblák
  2.1 Budapest Fő u. 68. A MTESZ budai székháza bejáratának jobb oldalán fehér márványtáblán:
„Nagyjaink: Bolyai János, Bay Zoltán, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Kármán Tódor, Kőrösi Csoma Sándor, Neumann János, Semmelweis Ignác, Széchenyi István, Szilárd Leó és többi nagy társuk emlékének 1996”
  2.2 Győr. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium falán:
„Ezen intézetben tanított Czuczor Gergely 1824–1828-ig, Jedlik Ányos 1822/23-ban. Születésök századik évfordulójának emlékére 1900 Deczember 1-én a Főgimnázium”
  A bencés rendház első emeletén, Jedlik egykori lakásának falán fehér márványtábla:
„Itt lakott Jedlik Ányos bencés tanár a dinamó első feltalálója”
  Jedlik utca elején márványtábla:
„Jedlik Ányos 1800–1895 természettudós, bencés szerzetes, a Győri Főgimnázium tanára, az MTA tagja, a dinamó feltalálója. Hazafias Népfront Győr Városi Bizottmány, Győri Városszépítő Egyesület”
  2.3 Pécs Uránváros Jedlik Ányos utca emléktábláján:
„Jedlik Ányos 1800–1895
Fizikus, feltaláló, Pesten egyetemi tanár, 1827-ben már elektromágneses forgószerkezetet készített, elsőként alkalmazta a dinamó elvet.”

  3) Helyiségek, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik
3.1 Győrben a Széchenyi István Főiskola (Hédervári u. 3.) nagy előadóterme – Jáki Szaniszló bencés szerzetes, akadémikus, Sealon Hall-i (USA) egyetemi tanár javaslatára – Jedlik (Ányos) nevét vette fel.
  3.2 Miskolcon a Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézetének (Miskolc Egyetemváros) egyik laboratóriuma felvette Jedlik Ányos nevét.
  3.3 Budapesten a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban – annak 1975-ben történt megnyitásától kezdve – az egyik bemutató-előadóterem Jedlik nevét viseli. E terem a Jedlik Ányos Társaság rendezvényének is a helyszíne.