Dr. Jedlik Ányos István kiérdemelt egyetemi rendes tanár

életrajzának vázlata[1]

 

1. Jedlik Ányos István született 1800dik évi Január hó 11dikén Szimő helységben, Komárom megyében; keresztségben kapta az István nevet.

2. a) Az irást, olvasást a helybeli falusi iskolában tanulta, s azután némi elemi ismeretek szerzése után Nagyszombatban 1810ben a harmadik normális iskolai osztályt végezte.

b) 1811diktől 1813dikig Nagyszombatban a gymnásiumi 1 2dik, és 3dik osztályba járt, 1814dik évben megbetegvén iskolába nem járhatott.

c) 1815től 1817dikig a gymnásiumi 4dik, 5dik, és hatodik osztályokat végezte Pozsonyban.

3. a) 1817ben az akkori gymnásium hat osztályának bevégezte után a Sz. Benedek tanitórend növendékei közé felvétetvén az 1818dik évet Pannonhalmán mint ujoncz töltötte Anianus, magyarosan mondva Ányos névvel jelelve.

b) 1819dik év alatt Győrött a benczés-rend házi Lyceumában a philosophiai tanfolyamnak Logica nevü első osztályát, 1820dikban pedig a Physica nevü második osztályát végezte.

c) 1821ben és 1822ben Pannonhalmán a hittani tanfolyam első és második osztályát hallgatta.

d) A philosophiai tudorságra megkivántató szigorú vizsgálatoknak a pesti tudomány-egyetem letétele után 1822dik évi Oktober hó 1sőjén bölcsészet tudorává felavattatott.

e) 1823ban Győrött a gymnásium 3dik osztályában mint tanár volt alkalmazva.

f) 1824 és 1825dik évek alatt Pannonhalmán bevégezte a hittani tanfolyam 3dik és 4dik osztályait.

4. 1826dik évtől kezdve 1831dik évi husvétig a benczésrend házi Lyceumában Győrött mint tanár a rend növendékeinek a Természet-, Természetrajz- és Mezei gazdászat-tant adta elő.

5. Pozsonyi Akadémiaban Pasztéry tanár halálával megüresedvén a bölcsészeti karnál a természettani tanszék, annak betöltésére a benczésrend főnöke által kineveztetvén ott 1831dik iskolai év második felének kezdetétől fogva 1840dik évi első félévnek bevégeztéig mint nyilvános rendes akadémiai tanár müködött

6. a) Pesti tudomány-egyetem bölcsészetti karánál a megürült természettani tanszék betöltése végett 1835dik évi Martzius hó 17dikén versenyző vizsgálat tartatott, melyre két más versenyzővel ő is megjelent, de mivel a vizsgálati munkálatnál fogva a pesti és bécsi egyetemnek birálataik szerint a betöltendő természettani tanszékra csak ő maga candidáltatott, a bécsi Cancellaria határozata folytán 1837dik évi November hó 9dikre uj versenyző vizsga hirdettetett ki; melyre 13 versenyző egyén jelent meg. Ezek közül az illető bírálatok által az emlitett tanszék betöltésére három candidáltatott, kik közül Ő mint első Candidatus 1839dik évi Nov. 2dikán lőn a pesti tud.-egyetem böcsészeti karánál létező természettani tanszékre legkegyelmesebben kinevezve.

b) Az imént nevezett tanszéket 1840dik évi Martzius hó 1jén elfoglalván, abban mint nyilvános rendes tanár 1878dik év második felének bevégeztéig működött.

c) Tanárkodása közben 1848dik évre a bölcsészeti kar Decánjá, 1863dik évre pedig az egyetem Rectorává lőn megválasztva.

d) 1841dik évi Május hó 28án részt vett a K. M. természettudományi Társulatnak meg­ala­ki­tá­sá­ban, és azóta ugyanazon társulatnak rendes tagja volt; az 1873dik évi Junius 24én tartott választmányi gyülésben pedig a társulat örökitő tagjainak sorába lépett.

e) 1858dik évi December hó 15én a magyar tud. Akademia rendes tagjává, 1873dik évben pedig tiszteleti tagjává lőn megválasztva.

f) 1872dik évi Oktober hó 1jén a magyar Földrajzi-Társulat alapszabályai értelmében őt rendes tagjai közéi igtatta.

g) Hosszabb ideig folytatott tanárkodásának méltányló elismeréseül a Nm. Vallás és közoktatási Miniszter felterjesztése folytán 1867ben nyerte a királyi tanácsosi czimet, a nyugodalomba lépte után pedig 1879dik évi Január hó 12dikén a IIIdik osztályu vaskorona rendet.

h) 1878diki tanév vége felé nyugalmaztatásáért folyamodott a Nm. Vallás és közoktatásügyi Miniszterhez; minek következtében Ő Felsége 1878dik évi Julius hó 21én kelt legfelsőbb elhatározásával a nyugodalmaztatását jóvá hagyni méltóztatott.

Minthogy az életrajz vázlatának tárgyait főkép az illető munkálatai teszik: Dr. Jedlik Ányos összesen 53 évre terjedő tanárkodása alatt közzétett irodalmi működésének sorozata a következőkből áll:

1. Bereitung künstlicher Sauerlinge. Ezen czimű értekezés megjelent a következő czímű folyó­iratban: Zeitschrift für Physik und Mathematik. Herausgegeben von A. Baum­gartner und A. v. Ettingshausen. Wien 1829, VII b. S. 47–58. Ezen értekezés latinul irva közöltetett Baumgartnerrel, akkoron a bécsi Tudomány-Egyetemnél természettan tanárával, ki méltónak találta azt németre forditani, és az idézett folyóiratában közzétenni, mert az értekezés utasitása szerint minden savanyú vizet lehet mesterségesen utánozni, és olcsón készíteni, sőt tetszés szerinti szén­sav­tartalmuvá tenni, mi akkor, midőn az úgynevezett Szoda víz még nem készíttetett, elég érdekes vala.

2. A fénysugarak tüneményeiről általánosan és a fénysugarak elhajlásáról különösen. Értekezés; megjelent „a magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett 1845ben tartott VIdik nagygyűlésének munkálatai”-ban a 205–209 lapokon.

3. Sulyos testek természettana 543 lapon, 384 a szöveg közé nyomatott fametszettel Pesten 1850. Az egyetemi tanszékre történt kineveztetése után hozzáfogott a hallgatóinak számára egy magyar Természettan megírásához az addig használatban volt latin szövegű természettan helyett; de abból csak az első kötet jelenhetett meg; mert az egyetemi tanrendszernek azon megváltoztatása folytán, hogy az egyetemi tanár egy iskolai év lefolyása alatt nem az egész általa előadandó tantárgynak Compendiumát, hanem abból mindegyik tanfélév alatt annak csak valamely kiszemelt szakaszát terjedelmesebben, vagyis kellően kimerítve adja elő – nem lett volna czélszerű a Compendium-féle Természettannak az egyetemi előadásokra való használata. – A természettannak egyes szakaszait kellően kimerítve hevenyében ugy kidolgozni, hogy azok egy félévre elegendő tantárgyul szolgálhassanak, egyike lett volna az alig elkerülhető, s egyszersmind a legháládatlanabb fáradozásnak; mint a legtöbb egyetemi polgárokra nézve nem kötelezett tantárgynak hallgatására az 1800 után következő több évek során a nehány tanárjelelteken kívűl igen kevesen vállalkoztak.

4. Ueber die Anwendung des Electromagnetes bei electrodynamischen Rotation.

Értekezés; megjelent ezen czimü munkában: „Aemtlicher Bericht über die XXXIIte Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wien 1856. Herausgegeben in Wien 1858”, Seite 170–175.

5. Modification der Grove-schen und Bunsen-schen Batterie. Ugyanott 176–178 lapokon.

6. Delejező gép. Értekezés; megjelent a magyar természettudományi társulat Évkönyveiben IV. kötet 1857–1859; 1–7 lapokon két táblára nyomott ábrákkal.

7. A villamtelepek egész működésének meghatároza. Értekezés; megjelent a magyar tud. Akademia 1859dik évi Értesítőjének 291–311 lapokon [lapjain], három táblára nyomott ábrákkal.

8. Beszéd a magyar kir. tud. Egyetem 1863/4 évi Rectorává beigtatásakor. Megjelent ezen czim alatt: Beszédek a m. kir. tud. Egyetem 1863–4 tanévi Rectora és Tanácsa beigtatásakor 1863ban, 41–49 lapokon.

9. A természettudományok fontosságáról az emberi nem anyagi jólétére nézve, tekintettel hazánkra. Megjelent ezen czim alatt: Beszéd a kir. tud. Egyetem ujjá alakitásának 84ik emléknapján 1864. Sz. Iván hó 25én; 1–34 lapokon.

10. Beszéd, melyet egyetemi Rectorságának megszünésekor mondott 1864dik évi Mindszent hó 1 napján. Megjelent ezen czim alatt: Beszédek a m. kir. tud. Egyetem 1864–5 tanévi Rectora és Tanácsa beigtatásakor 1864ben, 1–46 lap.

11. Leydeni palaczkok lánczolata eredetileg összeállítva. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten 1864ben tartott IXik nagygyűlésének munkálataiban 338–347 lapokon három táblára nyomott ábrákkal.

12. Rumpelles Mihály kőbányai pinczéjének beomlása által megsüritett légnek nevezetes hatásairól. Értekezés; megjelent a m. tud. Akademia 1866dik évi Értesítőjében 108–129 lapokon a hozzátartozó ábrákkal.

13. Fresnel és Pouillet-féle fénytalálkozási készüléknek (őáltal) eszközölt módo­si­tá­sa­i­ról. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban 1865ben tartott XIdik nagygyülésének munkálataiban 309–312 lapokon egy táblára nyomott ábrákkal.

14. Csöves villamszedőkről. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban 1867dikben tartott XIIdik nagygyűlésének munkálata­i­ban 338–343 lapokon egy táblára nyomott ábrákkal.

Jegyzése. A csöves villamszedő nem egyéb mint egy kötegbe foglalt vagy henger alaku tokba helyezett üvegcsők, melyeknek mindegyike leydeni palacz módjára van elkészítve és egymástközt akkép rendezve, hogy valamint a külső felületük ónlevél boritékaik egymást vezetőleg érintik, ugy a belső felületük fém vezetékei is közeledjenek egymás­közt. A csöves villamszedők készitésénél legnehezebb feladatnak látszik ez alkalmazandó üvegcsővek belső felületének önlevéllel való beboritása, mivel azok üregének átmérője csak 3–5 milimeternyi. Ezen nehézséget azonban könnyen ki lehet kerülni, ha a csöveknek egyik vége beforrasztatik, vagy jól megmelegittetvén olvasztott pecsét viasszal legalább 1 centimeternyire vagy ½ hüvelyknyire betöltetik, s azután a csőnek ürege vas vagy rézreszelékkel úgy megtöltetik, hogy az a cső nyilt végére dugott vékony fémlemezből való cső vagy gömbalaku hüvellyel biztos közlekedésben legyen. Magátul érthető, hogy mindegyik üvegcsőnek külső felülete alulról kezdve mézga-oldattal bekent ónlevéllel akképen legyen borítva, hogy a felső végére alkalmazott fémhüvely alatt legalább 10 centimeternyire pusztán maradjon, s utóbb borszeszben feloldott schelakk gyantával vagy pecsétviasszal bevonathassék. A csöves villamszedő a közönséges leydeni palaczk fölött több előnnyel bir. Egy előnye abban áll, hogy henger alaku üveg edénynek üregét betöltő üvegcsöveknek ónlevéllel borított összes felülete a többi körülmények egyenlősége mellett meglepőleg nagyobb az őket üregében tartalmazó henger alaku üvegedénynek megfelelő magasságú külső felületénél; s ennél fogva az üvegcsövekből álló villamszedőnek ónlevéllel boritott külső felülete is meglepőleg nagyobb villamfogható képességgel fog birni, mint birna azon egyenlő térforgatu leydeni palaczk, mely a csöves villamszedőt üregében tartalmazó henger alaku üvegedényből készíttetnék. A csöves villamszedőnek a leydeni palaczk fölött másik előnye abból tűnik ki, hogy ha a leydeni palaczk fala a tulságos töltés következtében a villam által áttöretik, akkor azon palaczk többé nem használható; a csöves villamszedőben pedig bármely, tulságos töltés folytán csak egy cső töretik át, melynek eltávolitása után a csöves villamszedő ugy használható, mint azelőtt. Végre nem megvetendő előnye a csöves villamszedőnek az, hogy midőn a villamosság nagyobb mennyiségének össze­gyüjthetése végett használtatni szokott számos és nagy leydeni palaczkokból álló közönséges villamosüteg (: batterie :) aránylag nagy helyet foglal el, egy ugyanakkora villamfoghatású csöves villamszedő hasonlíthatatlanul szükebb térben elfér, és alkal­milag egyik helyről a másikra könnyen áttehető; főkép ha az egy vagy másfél méternyi hosszú üvegcsövekből van szerkesztve és egy henger alaku és két oldal­fogantyuval ellátott vastokba helyezve.

15. Villamdelejes hullámgép. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben 1868ban tartott XIIIdik nagygyűlésének munkálataiban 312–313 lapon, egy táblára nyomott ábrákkal. Ezen készülék segítségével a hullámok minden módosulatukkal igen szabatosan előállíthatók egy kör vagy kerülék alaku vascsészébe öntött tiszta higany felszínén. Maga a gép egy villamdelejnek szabályszerüleg meg­­­szakadozó hatása által hozatik működésbe.

16. Villamdelejes hosszrezgési készülék. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben 1868ban tartott XIIIdik nagygyülésének munkálataiban 322–323 lapokon, egy táblára nyomott ábrákkal. Ezen készülék által üres henger alaku huzaltekercseken a hosszrezgési hullámok a rajtuk képződő rezgési csomokkal igen tisztán szemlélhetőkké tehetők.

17. Villamdelejes keresztrezgési készülék. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Fiumeban 1869ben tartott XIVdik nagygyűlésének munkálataiban 365–367 lapokon, egy táblára nyomott ábrákkal. Ezen készülékkel kellően összefoglalt egyenes-, kör-, vagy iv alaku huzaltekercsekben a keresztrezgési hullámok, és az egyenes tekercsekben a hosszrezgésű hullámok is előídézhetők, s igy a rezgőmozgásba hozott hasonló alaku húrok, vesszők vagy rudak részecseinek rezgési módja tisztán lát­hatová tehető.

18. Rezgési mozgások összetétele által keletkező rezgési idomok azon különféleségének leírására szolgáló készülék, mely a rezgési irányok, tartamok és kitérési távok változtatása szerint elő állanak. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Herkulesfürdőben (: Mehádia mellett :) 1872ben tartott XVIdik nagygyülésének munkálataiban 275–277 lapokon két táblára nyomott ábrákkal. Ezen készülék kerekének forgatása közben két egymásra merőleges irányu, a kitérési tartamukra nézve pedig bizonyos (: de önként választható :) viszonyban álló rezgések összetételéből eredő mozgás utját, vagyis a megfelelő ugynevezett Lissajous-féle idomokat szabatosan leirja.

19. Két egymásra vagy merőleges, vagy egymás közt párhuzamos rezgési mozgásnak egy haladó mozgással való összetételéből eredő utaknak szabályos leiratására szolgáló készülék. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Győrött 1874ben tartott XVIIdik nagygyűlésének munkálataiban 224–247. lapokon, három táb­lára nyomott ábrákkal. Az emlitett működés eszközlésére szolgáló készüléknek lényeges része két nagyobbszerű megdelejezett, és villamdelejek megszakadozó hatása által rezgésbe hozható hangvillából áll.

20. Két vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás utjának papirra vagy füstkorommal bevont üveglapra szalag alakban való leirására szolgáló készülék, és annak használati módja. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Máramaros-Szigeten 1876ban tartott XIXdik nagygyűlésének munkálataiban Budapesten 1878ban 122–128 negyedivnyi lapokon, négy kőnyomatu táblán mutatkozó ábrákkal. Ezen készüléknél az összeteendő rezgési mozgásoknak iránya, tartama és kitérése egymás iránt különböző viszonyokban tetszés szerint változtatható, maga a készülék kézi forgattyú által hozatik működésbe.

21. Csöves villamszedők lánczolatáról. Értekezés; megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók Budapesten 1879ben XXdik nagygyűlésének munkálataiban 248–252 lapokon, három kőnyomatu táblával. Azon előnyök, melyekkel a 14 szám alatt felhozottak alapján a csöves villamszedő leydeni palaczk fölött hiv ösztönül szolgáltak alulirottnak arra, hogy a budapesti királyi magyar tudomány egyetemi természettani szertár számára az általa létrehozott leydeni palaczkok lánczolata mellé (: 14dik-szám alatt :) csöves villamszedőkből álló lánczolatot állitson; s miután azt két különböző szerkezetű példányban – mindegyiket négy villamszedőből – létre hoznia sikerült, nem mulasztá el azokat az 1873dik évben Bécsben tartott világkiállitáson természettani uj­don­ság gyanánt közszemlélet tárgyává tenni.

Ezen kiállított tárgy a nemzetközi Juri birálata folytán haladási éremmel, és a császári s apostoli királyi Fölségének legfölsöbb elösmerésével lőn kitüntetve. Miről alulirott a világtárlat bezárása után a magyar kir. földmivelési, ipar és kereskedelmi Miniszterium utján 1873dik évi December 12dikén értesíttetett.

22. Ueber Ketten aus Röhren bestehender Electricitats–recipienten von Dr. Anian Jedlik, quiescirender Universitats Professor. Ezen felirat alatti értekezés ugyanaz az előbbi szám alatt előforduló „Csöves villamszedők lánczolataczimü értekezéssel, mely német nyelvre lőn lefordítva; megjelent Münchenben a következő czimü folyóiratban: Reper­torium für Experimental-physik und für physikalische Technik. Bd XVIII. Seite 33–45. Herausgegeben von Dr. Ph. Carl. Professor der Physik an der Koll. Kriegs-Akademie in München. – Az értekezés német nyelven való megjelenésére az adott alkalmat, hogy azok közül ki ezen készüléket a bécsi tárlatban látták, azoknak közelebbi szerkezetéről és hatási képességéről alulirottnál levél által többen tudakozódtak. A végett, hogy a leydeni palaczkokból vagy csöves villamszedőkből álló és villamossággal megtöltött lánczolatoknak kisütése által megjelenő villamszikra hossza a többi körülmények egyenlősége mellett a csöves villamszedők száma szerinti arány­ban hosszabb legyen, mint lenne, ha a csöves villamszedők a kisütés pillanatában nem lánczolatot képezve, hanem csak közönséges villamtelep módja szerint közlekednének egymással – mulhatlanul megkivántatik, hogy a csöves villámszedők megtöltésük alatt a közönséges villamtelep módjára közlekedjenek egymás közt; a kisütés pillanatában pedig lánczolatot képezzenek, mi a 11 és 21 számok alatt felhozott lánczo­latoknál egy igen egyszerü szerkezet segítségével egy pillanat alatt könnyen eszközölhető.

Jegyzék. A leydeni palaczkoknál és a csöves villamszedőknél ugy, mint a belőlük összeállított közönséges telepek vagy lánczolatoknál villamossággal való megtöltés közben könnyen megtörténik, hogy a bennük bizonyos feszültségi fokon tul összegyüjtött villamosság a leydeni palaczkok, vagy a csöves villamszedők közül valamelyiket átüti, és a telepet vagy lánczolatot használhatatlanná teszi. – Ezen bajon az átütött falú leydeni palaczkoknak vagy csőnek egyszerü eltávolitása által lehet ugyan segíteni, de mégis tanácsosabb ezen többször ismétlődhető alkalmatlan és károsító bajnak elejét venni, mi könnyen eszközölhető egy kis Lane-féle palaczk belső vezetőjének az alkalmazott villámgép tevőleges vezetőjével való összeköttetése által. De ezen eljárás csak akkor bir kellő biztonsággal, ha előbb kisérletek utján nehány e végre készitett kisebb leydeni palaczk vagy üvegcső átüttetésének koczkáztatásával kipuhatoltatik, és utóbbi használat végett feljegyeztetik az alkalmazott Lane-féle palaczknál azon legnagyobb távolság, amelyre annak tevőleges és nemleges golyóji beállítandók, hogy annál a Lane-féle palaczk önként valamivel előbb kisüljön, mintsem a vele összekötött villamtelepnek valamelyik villam-szedő csöve vagy leydeni palaczkja átüttetnék. – Az igy használt Lane-féle palaczk Monitor-nak nevezhető, mert a kisülési szikrájának csettenésével egyrészt valóságos intőjelt ad a további töltésnek a megszüntetésére; másrészt pedig a villamszedők csöveit az átüttetés ellen még azon esetben is biztositja, ha a Lane-féle palaczk első kisülése után villamszedők lánczolatának töltése még tovább is folytattatnék; mert akkor a rövid időszakonként ismétlődő kisülési szikrák folytán a villamosság azon feszültségi fokon tul mely a Lane-féle palaczk kisülését előidézi, sem magában a Lane-féle palaczkban, sem a vele közlekedő csöves villamszedőkben már össze nem gyüjthető.

A mondottakból kitünik, hogy egy kellően elkészitett Lane-féle palaczk által, minden bármely méretű egyes, vagy több egymás közt közlekedő leydeni palaczkok, vagy csöves villamszedők a villamosság általi átütés ellen könnyen biztosíthatók. – Habár tehát az ismeretes Lane-féle palaczk magában már nem természettani ujdonság, mindazonáltal annak a leydeni palaczkok-, villamszedők- és a belőlük összeállított telepek – és lánczolatoknak a bennök összegyüjtött villamosság által bekövetkezhető áttörés ellen védő eszközül való alkalmazhatása nem megvetendő természettani ujdonság.

23. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1879ben Budapesten tartott XXdik nagygyűlésének utolsó ülésén mint akkori alelnök a bezáró beszédet tartotta, mely megjelent a magyar orvosok és természetvizsgálók munkálataiban Budapesten 1880ban a 85 és 86 lapon.

24. A magyar orvosok és természetvizsgálók Szombathelyen 1880ban tartott XXIdik nagy­gyülése alkalmával a természettani szakosztály ülését Augusztus hó 25én egy a természettudományokra vonatkozó beszéddel nyitotta meg. –

Győrött 1885. Julius hó 8án

 

Dr Jedlik Ányos s.k. kiérdemelt egyetemi rendes tanár[1] A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában található kézzel írt életrajz, raktári száma: Ms 5107/16. Nyomtatásban megjelent a JÁT által 2000-ben kiadott, Király Árpád főszerkesztő által összeállított ’Jedlik Ányos emlékezete’ c. kötetben.