Jedlik Ányos Közhasznú Társaság

ALAPSZABÁLYA

 

I. fejezet

 

1. §.     A Fővárosi Bíróság 1993. július 14-én kelt, 5299. számú nyilvántartási adatai:

            Az egyesület neve: Jedlik Ányos Közhasznú Társaság, a továbbiakban JÁT

            Az egyesület székhelye: Magyar Elektrotechnikai Múzeum

            1075 Budapest, Kazinczy u. 21.

Az egyesület működési területe: Magyarország, valamint Jedlik Ányos életének és működésének területe.

Az egyesület szervezeti egysége: jogi személy, társadalmi szervezet.

 

2. §.     A Jedlik Ányos Közhasznú Társaság célja

Jedlik Ányos István bencés szerzetes, akadémikus, tudományegyetemi professzor, gyakorlati és pedagógiai hagyatékának és eredményeinek gondozása, meg- és elismertetése a hazai, valamint a nemzetközi tudományos- és közéletben.

Az erősáramú elektrotechnika jelenkorunk iparában, gazdaságában, kereskedelmében, háztartásában és kulturális életében, vagyis a társadalom valamennyi területén alapvető, s nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Ennek a szakterületnek a fejlődése a 19. század kiváló fizikusai, elméleti és gyakorlati kutatók, tudósok felfedezéseivel kezdődött el.  Közöttük is kiemelkedő személyiség volt Jedlik Ányos, aki több generáció nevelőjeként vívott ki magának tiszteletet, nem kis részben azért is, mert a Tudományegyetemen az abszolutizmus időszakában elsőként adott elő magyar nyelven fizikát, s írt magyar nyelvű tankönyveket. Sokat tett a bencés rend történelmi rangjának megtartása érdekében is. 1831 előtt megalkotott forgonya  a világ első olyan szerkezete volt, amely a villamos energiát forgó mozgás formájában mechanikai energiává tudta átalakítani. 1861-ben a világon elsőként alkotta meg a dinamó-elvet, vagyis az „öngerjesztés” elvét, amelynek ipari alkalmazására csak 1867-ben, W. Siemens, majd Ch. Wheatstone újbóli felfedezése nyomán került sor. Jedlik Ányos több világkiállításon is részt vett, s jó néhány találmányával felhívta a figyelmet a korabeli magyar tudományra és technikára, a magyar tudósokra és mérnökökre. Bár az utóbbi két évtizedben a Magyar Elektrotechnikai Múzeum széles körű ismeretterjesztő tevékenységet folytatott Jedlik Ányos tevékenységének hazai és külföldi meg- és elismertetése érdekében, szükséges e tevékenység tudóstársasági formában történő támogatása, kiszélesítése és az erősáramú elektrotechnika rangjának Jedlik Ányossal, mint az első nagy magyar elektrotechnikussal való fémjelzése.

 

3. §.     A Jedlik Ányos Közhasznú Társaság főbb feladatai

A 2. §-ban megfogalmazott célokat – a Jedlik Ányos tevékenységének hazai és külföldi meg- és elismertetése érdekében folytatott törekvések tudóstársaság formában történő támogatása – a Khtv. 26. §. b. pontja alapján a Társaság az alábbi cél szerinti tevékenységgel kívánja megvalósítani:

 

 /1/ - Kutatja Jedlik Ányos pannonhalmi, győri, pozsonyi és pest-budai kéziratos és tárgyi hagyatékát, közreműködik feldolgozásában és az iratok közzétételében, ily módon is gazdagítva a Jedlik-biográfiát és bibliográfiát.

 /2/ - Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt abban, hogy Jedlik szellemisége - elsősorban az egyházi és állami oktatási intézményekben –, de más közművelődési intézményekben is, az ifjúság körében fennmaradjon, hagyományozódjon. Támogatást nyújt a győri bencés gimnáziumban megnyitott, állandó Jedlik Ányos emlékkiállítás fenntartásához.

 /3/ - Részt vesz a magyar erősáramú elektrotechnika múltját bemutató tudományos és ismeretterjesztő konferenciák és kiállítások szervezésében, az azokhoz kapcsolódó kiadványok (egyes alkalmakkor videofilmek) elkészítésében oly módon, hogy mindezekhez tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt.

 /4/ - Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a Magyar Elektrotechnikai Múzeum részére, állandó Jedlik-kiállításának gazdagítása érdekében.

 /5/ - Kezdeményezi, illetve támogatja a Jedlik Ányos emlékéhez kapcsolódó képző- és iparművészeti alkotások elkészítését.

 /6/ - Kezdeményezi, illetve támogatja utcák, terek, intézmények Jedlik Ányosról történő elnevezését, emléktáblák létesítését.

 /7/ - Közreműködik Jedlik Ányos, győri temetőben lévő sírjának ápolásában.

 /8/ - A Jedlik Ányos Társaság kezdeményezi, támogatja az Alapszabályt elfogadó újabb szervezetek, szerveződések alakulását és működését.

 /9/ - A Társaság törekvése az, hogy az 1997. évi, CLVI. számú – a közhasznú szervezetekről szóló – törvény alapján teljesíti a Társaság közhasznú jogállásának megszerzéséhez szükséges feltételeket.

 

 

II. fejezet

 

4. §.     A közhasznú jogállás megszerzése, feltételek

     /1/   A JÁT, mint közhasznú szervezetté minősíthető szervezet kezdeményezi a közhasznú jogállás megszerzését és a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vételhez a JÁT kijelenti a Khtv 26. §. c. pontjában megjelölt témákból a következő cél szerinti, közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:

  a., -    tudományos tevékenység, kutatás

                   -    nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-          kulturális tevékenység

-          kulturális örökség megőrzése

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból:

   b., vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez

   c., gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja

   d., a JÁT, mint tudományos, kulturális szervezet a pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott, sem az 1994., sem az 1998. évi választáson képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott, közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, ezt az alapszabályban a Khtv 4. §. (1) d. pont rendelkezése szerint továbbra is kizárja.

  /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározottakon túlmenően a Társaság működésének meg kell felelnie a Khtv összes előírásainak.

 

5. §.     A közhasznúsági fokozat megválasztása

A Társaság az eddigi működését, tevékenységi körét is figyelembe véve alapfokú közhasznúsági minősítés megadását kéri. E kérelmet a módosított alapszabályhoz csatolt, két tanú aláírásával megerősített elnöki nyilatkozat is tartalmazza.

 

6. §.     Társasági kedvezmények

      /1/  A Társaság igénybe kívánja venni a Khtv. 6. §. (1) pontban megjelölt  kedvezményeket.

     /2/   Tudomásul veszi, hogy a cél szerinti tevékenységi körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására.

 /3/  Tudomásul veszi, hogy az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn, kedvezmény igénybevételére nem jogosult.

 

 

III. fejezet

 

7. §.     A Jedlik Ányos Közhasznú   Társaság működése, vezető szervek

   /1/     A Társaság működését a                     /2/ A Társaság szervezetei a 3. §. /9/

                        - közgyűlés                              értelmében:

                        - elnökség                               - területi

                        - felügyelő bizottság                 - intézményi, (üzemi) szervezetek

                          irányítja

/3/     A területi és az intézményi (üzemi) Szervezetek működési rendjét a  - JÁT Alapszabálya alapján – a Szervezetek által kialakított, - egyedi Szervezeti Működési Szabályzatok határozzák meg és a Szervezetek vezető testületei hagyják  jóvá.

 

8. §.     A közgyűlés

/1/     A Társaság legfőbb szerve  a közgyűlés, amelyen a tagok a Társaságot érintő minden kérdésben dönthetnek. A közgyűlés nyilvános. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

   /2/     A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

     a.,   az alapszabály megállapítása és módosítása;

     b.,   a Társaság elnökségének és felügyelő bizottságának a megválasztása;

     c.,   a költségvetés meghatározása;

     d.,   az elnökség és a felügyelő bizottság évi beszámolójának megvitatása, elfogadása, a közgyűlés hatásköre kiegészül az éves közhasznúsági jelentések jóváhagyásával. (Khtv 7. §. /1/. bek. d. pont);

     e.,   döntés más egyesületekkel való fúzió vagy a Társaság feloszlása kérdésében;

     f.,    feloszlás esetében a társasági vagyonról való rendelkezés;

     g.,   tagdíj megállapítása, oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói tagdíjat nem fizetnek.

   /3/     - A közgyűlést évenként egyszer az elnök hívja össze, a napirend feltüntetésével, de az elnökség határozatára – vagy a tagok egyharmadának a cél megjelölésével megküldött beadványára – bármikor összehívható.

   /4/     - A közgyűlés összehívásáról – a napirendi pontok feltüntetésével – névre szóló meghívón kell a tagokat 8 nappal előbb értesíteni.

         /5/           - A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott, s a következő alkalomra kitűzött közgyűlés, az eredeti napirendben fölvetett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

    /6/  - A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.           

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Minden tagnak egy szavazata van. A tagság többségének kívánságára titkos szavazás rendelhető el. Az egyszerű szótöbbséghez képest kivétel

-         az alapszabály módosítása

-         a Társaság feloszlatása, illetve valamely

-         más társadalmi szervezettel való egyesülése.

Ez utóbbi kivételekkel kapcsolatos határozatok meghozatalában legalább kétharmados szótöbbség szükséges.

     /7/ - A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Mellékelni kell hozzá a  megjelentek névsorát; a jegyzőkönyvben meg kell örökíteni a lényeges mozzanatokat és a meghozott határozatokat. A közgyűlés jegyzőkönyvét – hitelesítés céljából – köteles aláírni az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két jelenlévő tag.

 

    9. §. Az elnökség

         /1/           - Az elnökséget a közgyűlés választja. A területi elnököket a terület tagsága   választja   és a Társaság elnöksége hagyja jóvá.

/1.1./ Az elnökség összetétele

         Szavazati és tanácskozási joggal:

                        a Társaság elnöke, aki egyben az Elnökség elnöke

                        a Társaság alelnökei

                        a Társaság főtitkára

         Tanácskozási joggal:

                     a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai

                                   a Területi elnökök

                                   a Társaság tiszteletbeli elnökei

                                   a Területi Szervezetek titkárai

                                   a Helyi és Üzemi Szervezetek összekötői.

    /2/    - Az elnökség öt vére megválasztott szerv. Kötelessége a Társaság alapszabályszerű működtetése.

    /3/    - Hatáskörébe tartozik minden olyan ügynek az intézése, ami nem közgyűlés elé tartozik.

    /4/    - Kilépés, lemondás és elhalálozás esetén létszámának egyharmadáig új tagok behívásával (kooptálással) egészíthetik ki testületét.

    /5/    A Társaság elnökét, a már megválasztott elnökség saját soraiból is kiválaszthatja, illetve a tagság soraiból választhat alelnököt, de a közgyűlésnek e döntéseket jóvá kell hagynia. Az elnök egyben a közgyűlés elnöke is.

    /6/    - Az elnökség a Társaság működéséről éves jelentést készít, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

    /7/    - Az elnök feladata gondoskodni arról, hogy a Társaság elnöksége az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés határozatainak megfelelően végezze tevékenységét:

-         gondoskodik az elnökség határozatának megfelelő végrehajtásáról

-         a Társaságot a hatóságok előtt- és harmadik személyekkel szemben képviseli.

/8/    - A főtitkár feladata az elnökségi ülések közötti időszakban felmerülő ügyek intézése. Az elnök mellett – annak távollétében a Társaságot a hatóságok előtt – és harmadik személyekkel szemben – képviseli. Intézi a levelezést, kezeli a Társaság irattárát,        gondoskodik az elnökségi ülések és a közgyűlés összehívásának megszervezéséről,             azoknak fennakadás nélküli bonyolításáról. Vezeti a tagnyilvántartást. Gondoskodik a társasági ügyvitelhez szükséges anyagi és személyi feltételek megteremtéséről. Tiszteletdíjas szervező titkárt, gazdasági titkárt, pénztárost, általános adminisztrátort stb. a Társaság elnökségi határozata alapján alkalmazhat.

/9/    - Az elnökség üléseit negyedévenként tartja, de szükség esetén – az elnök vagy két alelnök javaslata alapján – bármikor összehívható. Az elnökség ülései nyilvánosak.

/10/  - Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyenlő szavazatszám esetén az elnök szavazata dönt. Elnökségi ülés összehívásáról a napirendi pontok feltüntetésével a névre szóló meghívóval kell a tagokat 8 nappal korábban értesíteni.

/11/  - Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi ülésen a szavazati és tanácskozási joggal felruházott tagok 50 %-a+1 fő szervezeti és tanácskozási joggal rendelkezzen. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és következő időpontra kitűzött elnökségi ülés, az eredeti napirendben kitűzött kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

/12/  - Az elnökség üléseiről a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt minden teljes jogú tag számára betekinthetővé kell tenni. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv képezi az alapját a 18. §. 3. bekezdésben megjelölt információs „körleveleknek”.

/13/  - Az elnökség döntései ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni.

 

10. §.   A Felügyelő Bizottság

/1/    - Az 1993. szeptember 7-én 61107 sorszám alatt engedélyezett Alapszabálya Felügyelő Bizottságról a következők szerint rendelkezik: „A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg, öt év időtartamra, e Bizottság a közgyűlésnek felel. Feladata a Társaság vagyoni jellegű viszonyainak, ügyvitelének és pénzgazdálkodásának évenkénti vizsgálata, amelyről szóló jelentését a közgyűlésnek teszi meg. Tagjai megbízásuk idején más tisztséget a Társaságon belül nem tölthetnek be”.

/2/    - A JÁT továbbra is helyesnek tartja Felügyelő Bizottság működését az /1/ bekezdésben meghatározott formában és mértékben annak figyelembevételével, hogy a Khtv lehetőséget adna a Felügyelő Bizottság működésének mellőzésére, tekintettel, hogy a JÁT éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg.

/3/    - A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki.

/4/    - A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Jelentéseket, tájékoztatást, felvilágosíthatást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

/5/    - A közhasznú szervezet vezető testületeinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

/6/    - A Felügyelő Bizottság köteles a vezető testületnek tájékoztatást adni, ha

                    a., jogszabálysértés, súlyos mulasztás jutott tudomására,

                    b., a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

/7/    - Az intézkedésre jogosult vezető testületet a Felügyelő Bizottság indítványára – harminc napon belül össze kell hívni.

/8/    - Ha az arra jogosult a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.

/9/    - A Felügyelő Bizottság működéséről éves jelentést készít, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

 

IV. Fejezet

 

11. §.   Működési szabályok

     /1/   - A választott testületek működését

1.      az ülésezések gyakoriságát

2.      az ülések összehívásának rendjét, napirend közlésének módját             

3.      az ülések nyilvánosságának biztosítását, határozatképesség megállapításának és a határozathozatal módját – az Alapszabály 8, 9, és 10. paragrafusa tételesen szabályozza.

 

12. §.   A tisztségviselők összeférhetetlensége, határozathozatalban történő  

            részvételük

/1/   - Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

                   a.,. a vezető szerv elnöke vagy tagja

       b.,. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

       c.,. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást-, illetve azt a.,-c.,-ig pontokban meghatározott személyek hozzátartozója (Khtv 8.§.2.)

 

/2/  - A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. 685. §. b.) élettársa, a határozat alapján

                  a., kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

      b., bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő  jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás /khtv. 8. §.(1)/.

/3/   - A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 9. §. (1).

/4/  - A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt. (khtv. 9. §. 2.)

 

 

V. fejezet        

 

13. §.   A Társaság tagjai

/1/  - A Társaságnak tagja lehet bárki, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, aki elfogadja a Társaság alapszabályát, s a közgyűlés hatályos határozatait, illetve akinek belépését az elnökség elfogadja. Jogi személyek pártoló tagok lehetnek.

/2/  - A rendes tagságon túlmenően alapító tag az, aki a társaság alapításában részt vett és aláírta az alapító közgyűlés jegyzőkönyvét.

/3/  - Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki ilyen minőségben lép be a Társaságba, és azt támogatja. A pártoló tag kapcsolatát a pártoló tag és a Társaság írásbeli megállapodásban rögzíti.

/4/  - Tiszteletbeli tag, akit az elnökség ilyen minőségben felkér.

/5/  - A tagság megszűnik kilépéssel, elhalálozással, kizárással, vagy a Társaság megszűnésével.

 

14. §.   A tagok jogai és kötelességei

     /1/   - Az alapító és rendes tag részt vehet a  Társaság közgyűlésein, ahol tanácskozási és szavazati joga van; választhat és választató a Társaság tisztségeibe és szerveibe; kötelessége közreműködni az Alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában; köteles a közgyűlés által meghatározott tagíjat az adott év június  30-ig befizetni.

     /2/   - Az a tag, aki a tárgyévet megelőző évben sem fizette meg a tagdíjat, önmagát zárja ki a Jedlik Ányos Társaság tagjainak sorából.

/3/   - A pártoló tag részt vehet a közgyűlésen, de szavazati joga nincs.

/4/   - A tiszteletbeli tag rendelkezik a rendes tag jogaival, de kötelezettségei nincsenek.

 

 

VI. fejezet

 

15. §.   A Társaság cél szerinti gazdálkodása

/1/  - A JÁT gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítani.

/2/  - A JÁT az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

/3/  - A (2) szerint igénybe vehető támogatások lehetőségeit, mértékét főtételeit nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a körlevelek, az éves gazdálkodási beszámoló illetőleg a közhasznúságra hozatal a körlevelek, az éves gazdálkodási beszámoló illetőleg a közhasznúsági jelentés közreadása útján történik.

 

 

 

16. §.   Juttatások

/1/   - Bármely cél szerinti juttatás – meghatározott szabályok szerint – pályázathoz köthető. A pályázatoknak előre elhatározott nyertese nem lehet.

                            /2/   - Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

                            /3/   - A JÁT a felelős személyt, támogatót, ezek hozzátartozóját  tagsági jogviszony alapján, az Alapszabályban megjelölt juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

                            /4/   - A közhasznú szervezet

1.      váltót, értékpapírt nem bocsáthat ki

2.      a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel

3.      támogatást hitel fedezetéül nem használhat fel

4.      befektetés esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

 

17. §.   Nyilvántartási szabályok

/1/  - A Társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

/2/  - A JÁT bevételei

1. az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól, közhasznú céljára   vagy működési költségeire kapott támogatás

2. közhasznú tevékenységéből – kiadványaiból, rendezvényeiből – származó jövedelmek

3. állami és egyéb szervek támogatásai

4. egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel

5. tagdíj

6. pártoló tagok, valamint magánszemélyek támogatásai

7. egyéb, más jogszabályban meghatározott bevétel (pl.: vállalkozás, stb.)

      /3/  - A JÁT költségei

1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)

2. egyéb cél szerinti tevékenység körében felmerült közvetlen költségek

3. vállalkozási tevékenység körében felmerült közvetlen költségek

4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység körében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevétel-arányosan kell megosztani.

      /4/  - 1. a Társaság tartozásaiért vagyonával felel, de a tagok saját vagyonukkal nem  felelnek.

            - 2. a Társaság szabály szerinti vagyon-kezeléséért az elnökség a felelős

      /5/ - A Társaság nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályok az irányadók.

 

18. §.   Dokumentálás, információátadás, nyilvánosságra hozatal

     /1/   - Az elnökség olyan nyilvántartás kialakítására kötelezett, amelyből a vezető testületek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók számaránya megállapítható.     A „Jedlik   Ányos Társaság Döntéseinek, Határozatainak Jegyzőkönyve” – továbbiakban „JÁT-Jzk.” Időrendi sorrendben folyamatosan tartalmazza a vezető testületek meghozott döntéseit, határozatait.

            A „JÁT-Jzk.” naprakész, folyamatos vezetéséről a társaság elnöke gondoskodik.

      /2/  - A közhasznú szervet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, az iratokba történő betekintés a tag által kért időpontban, illetve – ha az érdeklődés gyakorisága indokolja – havonta történik.

      /3/  - A testületi döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni. A közlések kétszintűek, általánosak, illetve egyediek, csak egyes érdekelteket érint.

            Általános tájékoztatásnak tekintendő

                        a., beszámolói közléseknek, vezetői döntéseknek nyilvánosságra hozatal   b., a 3-as §-ban kijelölt főbb feladatok területén a közhasznú szervezet     működéséről adott információk,

                        c., a Jedlik Ányos Társaság „Szolgáltatásai” igénybevételének módjáról, lehetőségeiről

                        d.,  általánosnak kell tekinteni a közgyűlés előkészítő anyagát, amelyet a közgyűlés minden tagja kézhez kap, azonban a közgyűlés jegyzőkönyvét csak a közgyűlés ténylegesen megjelent résztvevői kapják kézhez.

      /4/  - Az általános tájékoztatás, amely a társaság összes szerveinek tevékenységére kiterjed, „információs” körlevelek megküldésével történik – az egész tagság részére -, évenként két alkalommal.

            Az általános tájékoztatás a közhasznú szervezet teljes működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a /3/ pontban meghatározott körlevelek útján biztosított.

      /5/  - A Jedlik Ányos Társaság a civil szervezetek közti kapcsolatainak bővítése keretében megállapodást kíván kötni a 100. éves alapítását ünneplő Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, annak érdekében is, hogy folyamatos tájékoztatás legyen biztosítható a MEE havonta megjelenő országos szaklapjában – az Elektrotechnikában – a JÁT tevékenységéről.

 

19. §.   Közhasznúsági jelentés

      /1/  - A JÁT, mint közhasznú szervezet: bekezdés,

a Felügyelő Bizottság éves beszámoló, 10. §. /4/. bekezdés készítése, illetve jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést is készíteni.

      /2/  - A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

tartozik.

      /3/  - A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

1.      a számviteli beszámolót

2.      a költségvetési támogatás felhasználását

3.      a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

4.       az állami pénzalaptól, önkormányzatoktól és ezek szerveitől kapott támogatás mértékét

5.       a  vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét

6.       a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

      /4/  - Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

 

 

 

 

20. §.   Köztartozások, adóellenőrzés

      /1/  - A JÁT a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

      /2/  - A JÁT feletti adóellenőrzést a székhely szerint illetékes adóhatóság, a  költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék a törvényességi felügyeletet pedig az Ügyészség látja el.

 

21. §.   A Társaság megszűnése

      /1/  A Társaság megszűnik, ha

                        a., feloszlatását a közgyűlés kimondja

                        b., más Társasággal egyesül

                        c., a bíróság feloszlatja.

      /2/  A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetőleg alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha a működése a törvényben foglalt feltételeknek nem felel meg.

 

 

 

 

Schmidt János

aa közgyűlés elnöke

Dr. Ráczné Jakab Magdolna

a közgyűlés elnöke

 

 

Dr. Molnár István

Dr. Tavaszy Ferenc

hitelesítő

hitelesítő

 

 

 

Megjegyzés: a dőlt betűvel szedett szövegrész tartalmazza az Alapszabály újabb módosításait.

A módosításokat az 1997. évi CLVI – közhasznú szervezetekről  - szóló törvény alapján kidolgozta, és az Alapszabály egységes szerkezetébe helyezte

 

 

 

                                                                                        Dienes Géza

                                                                                   okl. gépészmérnök

 

Budapest, 1999. március 29.